ISO 45001:2018

belge

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Sektörüne, çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın her işletmenin bir iş kazası ve meslek hastalığı riski barındırdığı bilinmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bu riskleri açığa çıkarma ve önleme konusunda yol gösteren uluslararası bir standarttır.

Her kuruluş; çalışanlarının, müşterilerinin, ziyaretçilerinin ve alt yüklenicilerinin güvenliğini sağlamak için, ayrıca yasal gereklilikler ve vicdani sorumluluk gereği etkin bir iş güvenliği sistemi tasarlamak ve uygulamak zorundadır.

ISO 45001:2018 işletmenizde ki olası iş kazası ve meslek hastalıkları tehlikelerinin belirlenip açığa çıkarılması, bu tehlikeleri değerlendirerek riski en aza indirgemek ve önlemek için yapılması gereken çalışmaları kapsamaktadır. Ülkemizde; çalışan sayısı, tehlike sınıfı ve işyeri türü gözetmeksizin tüm işletmeler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla işyerinde uygulanan tüm iş güvenliği çalışmaları aynı zamanda yasal bir gereklilik arz etmektedir.

5510 sayılı Kanuna göre ; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen olaylar iş kazası olarak tanımlanmaktadır.

ISO 45001:2018 / OHSAS 18001 Standartı ile işletmede; tehlikeleri belirleme ve sınıflandırma, riskleri değerlendirme, kontrol önlemlerini belirleme ve uygulama, yasal mevzuat takibi ile güncel mevzuat takibi, personel görev, yetki ve sorumlulukları belirleyerek tebliğ etme, eğitim programı oluşturma-uygulama ve etkinliğini kontrol etme, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve iş güvenliği konusunda tavizsiz uygulama, kayıt sistemi ve veri analizi, tüm çalışanların süreçlere katılımını sağlama, sürekli kontrol ve sürekli iyileştirme programları ve planları ile tehlikeleri belirlenmiş, riskleri en aza indirilmiş, tavizsiz bir kontrol mekanizması ile daha güvenli bir çalışma ortamı ve işyeri hedeflenmiş olur.

ISO 45001:2018OHSAS 18001 uygulamaları kuruluşunuzu daha güvenli bir işletme haline getirerek; iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi kayıpları, yine aynı sebeplerle oluşacak çalışma saati kayıplarını, işyeri ve çalışanlar üzerinde oluşacak olan stresi, oluşacak kazalardan ve risklerden dolayı şirket itibarının zarar görmesini önleme; çalışan motivasyonunu dolayısıyla çalışan verimliliğini, çalışanlarının can güvenliğine verdiği önem ile işletme itibarını, soruşturma, tesiste meydana gelen zarar, makine ekipman zararı vb nedenlerle çalışma saatleri aksamayacağı için verimliliği, karlılığı ve rekabet edebilme gücünü arttıracaktır.

45001